top of page

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA?

Dne 1.10.2021 vešla v platnost novela 329/2021 Zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 329/2021, která nahradila původní 247/2014 z 29. 11. 2014.

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

 

Naše dětské skupiny jsou zapsány do Seznamu provozovatelů dětských skupin evidovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

​Více info k dětským skupinám naleznete zde.

Do našich dětských skupin jsou přijímány děti od 1 roku do 6 let.

Je to první krok Vašeho dítěte do světa mimorodinné péče, první trvalejší odloučení od rodičů a také první vstup do dětského kolektivu.

Proto nabízíme laskavé, otevřené a domácké prostředí, kde se děti cítí příjemně a bezpečně.

 

Naší prioritou je zajistit ve spolupráci s Vámi, rodičo, aby tato novinka v životě Vašeho dítěte byla pro něj co nejméně stresující, aby adaptace proběhla v klidu, pozitivně a dítě se do jeslí těšilo.

Proto pokud máte pochybnosti o tom, zda Vaše dítě nástup zvládne - nebojte se - zvládne to a Vy s ním ;o)

Spolu najdeme tu správnou formu adaptace. Náš postup je vždy velice individuální s ohledem na zkušenosti, potřeby, povahu dítěte.

 

Obecně pro pohodové zvládání pravidelné docházky doporučujeme volit frekvenci alespoň 2 dny v týdnu, ideálně ve dnech po sobě jdoucích.

 

Cílem dětské skupiny je poskytnutí péče a podpora rozvoje osobnosti dítěte formou specifických činností (výtvarné, poznávací, rozumové, pohybové a hudební).

​Klademe důraz na individuální přístup k osobnosti  každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci a interakci v kolektivu.

Používáme nejefektivnější způsob učení - hrou a prožitkem, které je pro dítě největším přínosem. Klademe důraz na propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.

 

Výtvarná výchova - rozvíjí spontánní tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření, rozvíjí a posiluje jemnou motoriku

Rozumová výchova - rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu, dopravní prostředky, děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru ...

Pracovní výchova - rozvíjí základní zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při manipulaci s předměty, jemnou a hrubou motoriku dle věku: stavění kostek do délky a výšky, překlenutí prostoru, navlékání korálků, různé skládačky, práce s modelovací hmotou a lepidlem. Děti se učí mačkat, trhat a překládat papír, šroubovat, samostatně zouvat a obouvat boty, rozepínat a zapínat knoflíky, šněrovat a napodobivé hry - např. vaření, obchod ...                             

Hudební výchova - podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova - hudební nástroje ( hůlky, dřívka, bubínek, tamburína, triangl ...) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova - sladit poslech hudby s pohybem

Tělesná výchova - péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem

Mravní výchova - úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, umět pozdravit a poděkovat, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, respektovat sebe sama, ale i druhé ...

Cíle pro práci s dětmi jsou rozděleny do šesti klíčových oblastí:

 

Osobní, sociální a emocionální rozvoj

 

Komunikace, jazyk, porozumění

 

Rozvíjení matematických schopností

 

Znalost okolí a porozumění světu

 

Fyzický rozvoj

 

Rozvoj kreativity

Poskytujeme a nabízíme:

- kvalifikovaný, vzdělaný personál s praxí a zkušenostmi

- rodinné a přátelské prostředí

- individuální přístup

- malý kolektiv dětí (max. 12 ve třídě) a dostatek personálu (max. 6 dětí na jednu učitelku)

- rozmanitý program (výtvarná, pohybová, rozumová, hudební, dramatická, rozumová a řečová složka výchovy je vždy zastoupena)

- práce ve skupinkách

- rozvoj samostatnosti

- důraz na pohyb a všestranný tělesný rozvoj a dobrou kondici

- spolupráce s rodiči - konzultace, společné akce

- foto a video dokumentace školních i mimoškolních aktivit

_DSC0454.jpg
bottom of page