Vybudování a provoz zařízení péče o děti SMARTbaby je podpořeno z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: Dětská skupina SMARTbaby Brno 3

(Dětská skupina SMARTbaby Brno 3)

reg.č.p. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016217

Číslo a název výzvy: 03_17_073 Podpora vzniku a provozu dětských skupina pro podniky a veřejnost mim hl. m. Prahu

 

Číslo a název programu: 03 Operační program Zaměstnanost

 

Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

 

Číslo a název tématického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

 

Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Harmonogram projektu: 1.6.2020 - 31.5.2022

 

Kapacita zařízení: 12

 

Cílová skupina projektu dle zařízení: veřejnost

 

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina